APCP - Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi

ENGLISH HRVATSKI
PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI
   
NOVOSTI
Poljoprivreda i voda
Poljoprivreda i voda
Zajednička poljoprivredna politika podupire investicije pomoću kojih se ostvaruje ušteda vode i poboljšavaju metode i infrastruktura navodnjavanja

 Poljoprivreda na različite načine može utjecati na kemijski sastav i količinu podzemnih i površinskih voda. Ostaci pesticida, hranjiva iz organskih ili mineralnih gnojiva, sedimenti nastali erozijom tla mogu znatno umanjiti kvalitetu vode. U prosjeku se oko 44 % ukupne pitke vode iz javnog sustava vodoopskrbe u Europi koristi za potrebe poljoprivrede.
U zemljama južne Europe taj je postotak znatno veći, odnosno u pravilu iznosi više od dvije trećine ukupne potrošnje vode.
U sjevernoeuropskim zemljama koristi se puno manje vode u poljoprivredi radi manjih potreba za navodnjavanjem, no potrošnja pitke vode i ondje na nekim područjma premašuje 30%. Količina vode potrebna za navodnjavanje ovisi o različitim čimbenicima: klimatskim uvjetima vrsti i sklopu usjeva strukturi tla kvaliteti vode
Navodnjavanjem se može povećati produktivnost neke oranične kulture i umanjti rizik od sušnih razdoblja, tako da mogu uspijevati i visokorodne kulture. No, ono za sobom povlači i niz ekoloških problema, kao što su na primjer prekomjerno crpljenje podzemnih akumulacija voda, erozije tla uzrokovane navodnjavanjem ili povećanje saliniteta tla.
S druge strane, tradicionalni sustavi navodnjavanja stvaraju raznolike i zanimljive krajolike, koji divljim vrstama životinja i bilja pružaju stanište i imaju visoku kulturnu i povijesnu vrijednost.
Održanje kvalitete vode važna je zadaća zajedničke poljoprivredne politike.

Najvažniji cilj je sprječavanje onečišćenja vode uzrokovanog poljoprivrednim djelatnostima, prije svega uslijed dugotrajne primjene pesticida i gnojiva, kako bi se npr. spriječilo onečišćenje nitratima.
Najvažniji instrumenti ZPP-a za promicanje održivog gospodarenja vodom su slijedeći: Određene mjere za potporu ruralnog razvoja služe poticanju investicija u infrastrukturu ili tehniku navodnjavanja, od kojih se očekuje smanjenje potrošnje vode, kao i poboljšanje kvalitete vode Okvir uvjeta višestruke sukladnosti sadrži zahtjeve vezane uz zaštitu vode i gospodarenje vodom, koji proizlaze iz provedbe Uredbe o podzemnim vodama i nitratima, kao i iz propisa o održavanju dobrog poljoprivrednog i ekološkog statusa poljoprivrednih površina (GES)

Na razini EU Direktiva o vodama ima odlučujuću ulogu u održanju kvalitete vode i osiguranju opskrbe vodom. Ovom uredbom zemlje članice obvezale su se najkasnije do kraja 2009 donijeti planove gospodarenja vodom na slivovima rijeka i odgovarajućom politikom cijena potaknuti učinkovito korištenje vodnih resursa (najkasnije do kraja 2010).

Plaćanja prema članku 38 Uredbe o poticanju razvoja ruralnog prostora doprinijet će provedbi Okvirne direktive o vodama. Nadalje, EU donosi odredbe u svrhu zaštite kvalitete vode od povišenog sadržaja nitrata i pesticida. Uz to, postoji više okolišno-političkih EU inicijativa za poticanje zaštite voda, kao na primjer: tematska strategija za zaštitu tla mjere EU za suzbijanje klimatskih promjena Bijela knjiga o prilagodbi klimatskim promjenama priopćenja o manjku vode i suši Foto: scipeeps.com/green-agriculture.jpg
 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Kliknite ovdje za stranicu sa svim dokumentima za preuzimanje.
PRETRAŽIVANJE
TRAŽI
COPYRIGHT 2010. ACPC SVA PRAVA PRIDRŽANA